Общи условия

I.Общи условия

       1.Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между "МАВИЯНА" ЕООД, ЕИК:203297320, наричано по-долу “КАМЪНИТЕ”, от една страна, и лицата, ползващи сайта, находящ се на интернет адрес: www.hotelkamynite.com, наричани „ПОТРЕБИТЕЛ“, от друга страна.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес www.hotelkamynite.com. При използване на сайтаwww.hotelkamynite.com, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес www.hotelkamynite.com, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

КАМЪНИТЕ е регистрирана търговска марка на "МАВИЯНА" ЕООД.
„МАВИЯНА”ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, България, 8016 Сарафово, ул. Буревестник № 4. 

 1. 2.Поверителност на "МАВИЯНА” ЕООД

Каква е целта на този документ ?
В тези Политики за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти. 

Кои сме ние?

„МАВИЯНА” ЕООД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203297320, със седалище и адрес на управление: Бирария „Камъните“, гр. Бургас, България,8016 Сарафово, ул. Буревестник № 4, e-mail: info@hotelkamynite.com и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни. „МАВИЯНА” ЕООД е собственик на Семеен хотел „Камъните”.
Като утвърден доставчик на хотелско настаняване „Камъните” държи и полага грижи за опазването на личния живот на всички наши потребители. Това означава, че ще защитим личната информация на всички посетители, които имат достъп до нашия уебсайт или услуги чрез всяко мобилно приложение, платформа или устройство, както и посетителите на нашите ресторанти и обекти.

Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. Бургас, България, 8016 Сарафово, ул. Буревестник № 4.

Как да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни?
Адрес: гр. Бургас, България, 8016 Сарафово, ул. Буревестник № 4.

Тел.: +359 899424200
E-mail: info@hotelkamynite.com
Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика. 

Каква информация мога да намеря в тази Политиката за поверителност?

Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на "МАВИЯНА" ЕООД включително:
- Какви лични данни събираме за Вас?
- Каква е целта на тяхното събиране?
- За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
- С кого споделяме Вашите лични данни?
- Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
- Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
- Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност "МАВИЯНА” ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.
Така например непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена и мобилен телефон.
Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиенти код.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.

 „МАВИЯНА“ ЕООД в обекта си Семеен хотел „Камъните“ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставяне на хотелско настаняване и сключване на договори с дружеството на основание чл.6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на „МАВИЯНА“ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „МАВИЯНА“ЕООД
 • За целите на легитимния интерес на „МАВИЯНА“ЕООД.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 1. „МАВИЯНА“ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и/или за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 • индивидуализация на страна по договора;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от „МАВИЯНА“ЕООД счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 1. „МАВИЯНА“ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 1. При обработването и съхранението на личните данни, „МАВИЯНА“ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „МАВИЯНА“ЕООД?

1.„МАВИЯНА“ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за хотелско настаняване – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде използван за проследяване и документиране на поръчките Ви. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за доставка на храна до дома“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, съгласно договора за предоставяне на услугата.
 • Изпращане на информационен бюлетин – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
 1. „МАВИЯНА“ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Извършване на услуга за хотелско настаняване; 3) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между „МАВИЯНА“ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които „МАВИЯНА“ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, „МАВИЯНА“ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл.6, ал.1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл.6, ал.1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между „МАВИЯНА“ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл.6, ал.1, б. (б) GDPR.
 • Ваши данни за извършване на директни плащания през интерфейса на уебсайта ни  – Ако желаете да направите директно плащане през нашият уебсайт трябва да въведете лични данни свързани с вашата банкова сметка и банкова карта, а именно: следва да въведете номера на вашата банкова карта, дата на валидност на картата, уникален код и издател на картата и карта „тип“

o       Цел, за която се събират данните: Извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.

o       Основание за обработка на личните Ви данни – С регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между „МАВИЯНА“ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл.6, ал.1, б. (б) GDPR.

 1. „МАВИЯНА“ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 1. Личните данни са събрани от „МАВИЯНА“ЕООД от лицата, за които се отнасят.
 2. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 3. Дружеството не обработва данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.

Срок на съхранение на личните Ви данни

1.„МАВИЯНА“ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „МАВИЯНА“ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

2.„МАВИЯНА“ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „МАВИЯНА“ЕООД или друго.

3.„МАВИЯНА“ЕООД съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.

4.„МАВИЯНА“ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

1.„МАВИЯНА“ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

2."МАВИЯНА“ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „МАВИЯНА“ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата публикувана в нашият уебсайт или чрез искане в свободен текст.

2. „МАВИЯНА“ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

3. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

1. Вие имате правото да поискате от „МАВИЯНА“ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „МАВИЯНА“ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „МАВИЯНА“ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 1. „МАВИЯНА“ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 1. За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до „МАВИЯНА“ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди „МАВИЯНА“ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на „МАВИЯНА“ЕООД.
 2. „МАВИЯНА“ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „МАВИЯНА“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „МАВИЯНА“ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „МАВИЯНА“ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „МАВИЯНА“ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

 1. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „МАВИЯНА“ЕООД с искане по имейл.
 2. Вие можете да поискате от „МАВИЯНА“ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от „МАВИЯНА“ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „МАВИЯНА“ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

1. Ако „МАВИЯНА“ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2. „МАВИЯНА“ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

1. За извършване на доставка до дома и след подадена заявка от Ваша страна, „МАВИЯНА“ЕООД предава необходимата информация към съответния негов служител-администратор, който извършва услугата "хотелско настаняване" и който обработва Вашите данни като администратор за целите на хотелското настаняване.

 2. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

За да можем да предоставим нашите продукти и услуги ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.
В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, „МАВИЯНА” ЕООД  няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, така например няма да можете да се възползвате от хотелско настаняване.

Промени в Политиките за поверителност.


В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси.
Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност.
В случай, че в резултат извършени промени в тези Политики за поверителност, се предвиждат нови цели на обработка на лични данни или други обстоятелства изискващи изричното Ви съгласие декларираме, че ще Ви уведомим и с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща, с което Ви каним любезно да потвърдите или откажете да предоставите съгласие.
Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.
Тези Политики за поверителност са приети от „МАВИЯНА” ЕООД  и са в сила от 25.01.2021г.

Регистрация на потребителски профил?

 1. Сайтът може да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация.
 2. Регистрацията се извършва от Потребителя преди плащането при онлайн поръчка. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. КАМЪНИТЕ може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Сайта.
 3. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, КАМЪНИТЕ има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, или да заличи изцяло регистрацията и прекрати настоящия договор без предварително уведомление. КАМЪНИТЕ не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена. Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация. КАМЪНИТЕ  не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.
 4. При регистрацията си в Сайта Потребителят посочва е-mailи парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми КАМЪНИТЕ незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.
 5. С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията и съответно променил/допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от КАМЪНИТЕ за целите, посочени в Общите условия.
 6. Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.   

Поръчка

 • Извършването на Поръчки и сключването на договор/и за покупко-продажба с КАМЪНИТЕ може да се извършва и без регистрация на Потребителски профил. С извършване на резервация без регистрация, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от КАМЪНИТЕ за целите, посочени в Общите условия. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката, са отбелязани. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация. Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на резервация без регистрация. КАМЪНИТЕ може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без регистрация. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на резервация без регистрация, Доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена резервация, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на резервация без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за непредоставени услуги или други неизпълнения, поради неактуални данни.
 • Потребителят има право да заяви всички услуги, посочени в Сайта. При извършване на резервация Потребителят има право да избере вида на услугите, количеството и продължителността им, начина на плащане, според предложените на Сайта възможности.
 • Към всяка услуга от сайта е предоставена информация относно цената на услугата, основните характеристики на услугата и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при резервацията. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на услугата, които не се отнасят към основните характеристики на услугата и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 • Всички посочени на сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност и местен туристически данък. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на резервацията, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
 • Всяка избрана услуга се запитва по електронна поща. До потвърждаване на резервацията Потребителят може да преглежда и променя резервираните услуги, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната резервация.
 • Резервацията се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:
  - Преглед на предлаганите услуги;
  - Запитване за услугата/е през форма за резервации;
  При финализиране на резервацията и потвърждаването ѝ от Потребителя последният се задължава да заплати цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. След приключване на поръчката на посочения телефон ще получите обаждане от нас с потвърждение на същата информация.
 • Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че Доставчикът няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че не разполага налична стока, доставчикът уведомява Потребителя за изчерпването ѝ на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. 

Проблеми при изпълнение на поръчката

Въпреки че се стремим да изпълняваме всички услуги с точност, изпълнението на Вашата заявка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

 • Правим всичко възможно да разполагаме обновяваме наличностите своевременно, но е възможно някои от помещеията да се заемат, в този случай ще се свържем с Вас в най-кратък срок.
 • Посочили сте грешни или непълни данни за резервация – имена, адрес, телефон, пощенски код.
 • При несъответствие между получените и предоставени услуги или възникване на неточност по наша вина, ще Ви компенсираме по уточнен с Вас начин.
 • При непреведен депозит в рамките на 3 работни дни, резервацията се счита за отменена.

Плащане

 • Плащане в брой.
  Плащане става на място в семеен хотел "Камъните".
  Всички цени са в лева с включен ДДС. 
 • Плащане с банкова карта през ВПОС (може за отбележите, че услугата предстои да бъде активирана).
 • Плащане с банкова карта през MyPos. Плащането става след предоставяне на съответните данни от кредитна карта, която се таксува дистанционно с изричното съгласие на картодържателя.
 • Плащане по банков път по следната банкова сметка /в лева/: Получател: Мавияна ЕООД Банка: Кей Би Си Банк България ЕАД, клон Бургас BIC: RZBBBGSF IBAN: BG48RZBB91551013359760

 

 

Отказ от поръчка и връщане

Потребителят може да се откаже от направената от него резервация при следните условия:

• До 21 дни преди датата на настаняването – се възстановява цялото капаро.

• Между 7 и 21 дни преди датата на настаняването – се възстановява 50% от капарото.

• По - малко от 7 дни преди датата на настаняването, капарото не се възстановява.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането. 

Всички суми подлежащи на връщане, според горепосочените условия подлежат на връщане в срок от 14 дни.  

 

Рекламации и въпроси към нас

Моля, свържете се с нас на телефон +359 899 42 42 00, за да обсъдим всякакви въпроси, свързани с продуктите или услугите, предоставяни от КАМЪНИТЕ.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Съдържание и авторски права

Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от КАМЪНИТЕ и са защитени от българските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на съдържанието, на уебсайта и/или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на КАМЪНИТЕ или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайта не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

 Информация за КАМЪНИТЕ и контакти

 • Търговско наименование (фирма): „МАВИЯНА” ЕООД;
 • Единен идентификационен код: 203297320;
 • Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, България, 8016 Сарафово, ул. Буревестник № 4.
 • Телефона за контакти: +359 899 42 42 00;
 • Електронна поща: info@hotelkamynite.bg
 • Уебсайт:www.hotelkamynite.com;

 

 

Усещане за дом

Вижте още сарафово почивка
апартамент сарафово
апартамент сарафово
апартамент сарафово
квартира в сарафово