Политика за бисквитки

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата политика за поверителност („Политиката“) се прилага за “Хотел Камъните” при събиране, обработване, съхраняване и унищожаване на лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия Регламент за Защита на лични данни (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

„МАВИЯНА” ЕООД, е регистрирано в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК 203297320, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Буревестник №4, е администратор на лични данни по закон – чл.116 от Закона за туризма, както и по смисъла на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. /Регламента/ и Директива 2002/58/ЕО /Директивата/ на Европейския парламент и на Съвета; Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, и останалото приложимо право на Европейския съюз и Република България.

Основната дейност на дружеството е предоставяне на туристически услуги. Събирането на лични данни от страна на персонал и туристи е доброволно и се обуславя от нормативно регламентираните в Закона за туризма и всички свързани с него наредби и правила, както и Закона за статистиката, Закон за местните данъци и такси, съгласно които за нас като хотелиери произтичат задължения за събиране на лични данни на всички туристи с оглед установяване валидното представителство на физическото лице като страна по договора за предоставяната му от фирмата туристическа услуга.

2. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика или за начина, по който обработваме личните Ви данни, можете да се свържете с нас на e-mail: info@hotelkamynite.com или по пощата на адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Буревестник №4, “Хотел Камъните”, ПК 8016, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

3. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ:

„МАВИЯНА” ЕООД осъществява правомощията, предвидени в Закона за туризма, всички свързани с него наредби и правила, Закона за статистиката, Закон за местните данъци и такси и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:
– Водене на регистър за резервации и плащания по банков път и на място в обекта.
– Водене на регистър на български туристи
– Водене на регистър за чуждестранни туристи
„МАВИЯНА” ЕООД НЕ разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни.
Получатели на данни могат да бъдат държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия като: НАП, НОИ, МФ, МВР и други.

Ръководството, служителите и персонала на “Хотел Камъните” ценят високо бизнес дейността, но което е по-важно – лоялността на гостите и посетителите. Ние знаем, че поверителността е важен въпрос. Изготвихме настоящата политика, за да разясним нашите практики относно личните данни, които събираме от гости и посетители, чрез сайта или чрез писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате нашия обект или от други източници.

С използването на който и да е от нашите продукти или услуги и/или с приемането на настоящата Политика, като например в хода на регистрация/резервация, за който и да е от нашите продукти или услуги, Вие се съгласявате със събирането и използването на Лични данни, както е описано в настоящия документ.

4. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

Във всяка точка на контакт или взаимодействие с гостите и при извършване на всички аспекти на нашата дейност е възможно да събираме лични данни. Тези лични данни може да включват: информация за контакт с Вас; информация, свързана с Вашата резервация, престой или посещение; участие в организирани събития, мероприятия за посетители и гости; участие в маркетингова програма (дори и да не сте настанени в хотела ни); информация, свързана със закупуването и получаването на продукти или услуги; националност, номер на паспорт и дата и място на издаването му; история на пътувания; платежна информация, като например номер на Вашата платежна карта, както и информация за удостоверяване и други подробни данни за фактуриране и платежна сметка, свързани с мобилни плащания; предпочитания на гости; предпочитания за комуникация и маркетинг; информация за превозни средства, които можете да вкарате в обекта ни; друг вид информация, която сте избрали да ни предоставите или можем да получим за Вас.

*При Резервации на специални оферти за клиенти на “Хотел Камъните” на сайта: hotelkamynite.com.

*Проучвания: Може да Ви помолим за демографски данни и други лични данни в потребителски проучвания.

* Събиране на информация в обекта: Събираме допълнителни лични данни при регистриране в нашите обекти, включително данни, които може да се изискват съгласно Закона за туризма. Може също така да използваме система за видео наблюдение и други мерки за сигурност в обекта, които може да заснемат или запишат снимки на гости и посетители на обществени места, както и свързана с местоположението Ви информация по време на престоя в обекта (чрез карти за достъп и други технологии). Може да използваме и система за видео наблюдение и със запис на звук или видео, за да осигурим защита на нашите служители, гости и посетители в обекта ни, когато това е позволено от закона. На рецепцията има и запис на видео със звук. Това заснемане (наблюдение) се извършва само с цел охрана и сигурност на гостите ни, само и единствено в публичните части на хотела (а не във Вашата стая), като следва да бъдете информирани, че заснемането не касае обработване и съхраняване на лични данни и не се извършва с такава цел, поради което и записите се изтриват в законоустановения срок.

* Профили за мероприятия: Ако планирате мероприятие с нас, събираме подробности за мероприятието, датата на мероприятието, броя на гостите, подробности за стаите за гости, а за корпоративни мероприятия – информация за Вашата организация. Също така събираме и информация за гостите, които са част от вашата група или мероприятие. Ако ни посетите като част от група, може да разполагаме с предоставени ни от групата лични данни за Вас и да получавате предложения от нас в резултат на Вашия престой в група или посещение на мероприятие в зависимост от Вашите предпочитания и доколкото това е позволено от закона. Ако ни посетите като участник в мероприятие, може да споделим Ваши лични данни с организаторите на събитието, доколкото това е позволено от закона. Ако сте организатор на мероприятие, също така може да споделим информация за мероприятието Ви с доставчици на услуги трети лица, които може да Ви предлагат услугите си за мероприятия, доколкото това е позволено от закона.

* Социални мрежи: Ако изберете да участвате в дейности или предложения в социални мрежи, спонсорирани от “Хотел Камъните”, ние в качеството на съадминистратор на лични данни с въпросните социални мрежи, може да получим определена информация от Вашия акаунт в социалните мрежи в съответствие с настройките Ви в услугата на социалната мрежа, като например местоположение, регистрации, дейности, интереси, снимки, актуализация на статуса и списък с приятели. Може също така да Ви предоставим възможност да участвате в конкурси за снимки, като например заснети по време на Вашия престой при нас, които можете да споделите с Вашите контакти в социалните мрежи за оценка с гласуване, споделени предложения или други промоции. Въпросните снимки не са обработвани от нас в хипотезата на лични данни и не следва да се считат за такива.

Освен информацията, която събираме директно от Вас, може също така да заключим информация за Вас от данните, които ни предоставяте, или от друга информация, която получаваме. В този случай изрично ще Ви уведомим с имейл за допълнително събраните лични данни и за техния източник, както и за факта, че те ще бъдат използвани само за целите на предоставяне на нашите туристически услуги.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

Използваме Вашите лични данни по начини разрешени само от закона за лични данни, включително с цел предоставяне и персонализиране на услугите, които заявявате и очаквате от “Хотел Камъните”, осигуряване на гостоприемството в стаята, което очаквате, провеждане на маркетингови промоции и разпродажби и както е описано по-подробно по-долу.

Също така използваме Вашите данни за разпространение на новини, промоционални материали и материали за различни услуги на “Хотел Камъните”, и за персонализиране на рекламите и съдържанието, които Ви се предоставят чрез онлайн, имейл, мобилни и визуални реклами, както и на нашия сайт и в нашите профили в социални мрежи в зависимост от посочените от Вас предпочитания за получаване на съобщения.

* Маркетинг и комуникации: В рамките на позволеното може да използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме или предлагаме бюлетини, промоции и актуални специални предложения, както и други маркетингови съобщения в зависимост от посочените от Вас предпочитания за получаване на съобщения. Използваме Вашите лични данни, за да предоставяме съобщения по време на престой, уведомления във връзка с акаунти и потвърждаване на резервации, да Ви изпращаме маркетингови съобщения и да провеждаме проучвания, лотарии и други конкурси. Може да предоставяме тези комуникации чрез имейл, поща, социални мрежи, телефон, текстово съобщение (включително SMS и MMS), насочени известия, съобщения в приложенията и други средства (включително съобщения в обекта, като например чрез телевизията в стаята Ви). С Ваше съгласие също така използваме генерирано от потребителите съдържание (например снимки) от услугите за социални мрежи за предоставяне на визуални реклами на нашия уеб сайт и в нашите приложения в случай на съадминистриране с тези трети лица.

*Подобрения на услуги: Може да използваме Вашите лични данни за извършване на подобрения на услугите на “Хотел Камъните” и за да гарантираме, че нашите обекти, продукти и услуги представляват интерес за Вас. Също така използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим очакваното ниво на гостоприемство в стаята и на територията на обекта. Това може да включва предоставяне на възможност за управление на технологиите във Вашата стая чрез нашия уебсайт или приложения от личните Ви устройства.

* Точност, анализ и персонализиране на данните: Също така може да обобщим Вашите лични данни с информация от източници трети лица с цел поддържане на информацията актуална и за анализ. Може също така да се осланяме на информация от трети лица с цел предоставяне на по-добро и по-персонализирано обслужване. Ако например свържете Вашите услуги за социални мрежи или други акаунти с нашите услуги, може да използваме тази информация, за да Ви предоставим по-лично и социално изживяване при нас, или да я споделяме и използваме съгласно описаното на друго място в настоящата Декларация.

6. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СПОДЕЛЯМЕ

За да Ви предложим очакваното ниво на гостоприемство и най-доброто обслужване, може да споделяме Вашите лични данни с нашите доставчици на услуги и други трети лица, както е описано подробно по-долу:

* Групови мероприятия и срещи: Ако посетите “Хотел Камъните” като част от групово мероприятие или среща, събраната информация за планиране на срещата и мероприятието ще бъде споделена с организаторите на тези срещи и мероприятия и когато е необходимо, с гостите, които организират или участват в срещата или мероприятието.

*Търговски партньори: Може да си сътрудничим с други фирми, за да Ви предоставяме продукти, услуги или предложения въз основа на изживяването Ви в хотела, и съответно може да споделяме Вашите данни с нашите търговски партньори. Например може да помогнем при уреждането на автомобил под наем или други услуги от нашите търговски партньори, както и да споделим лични данни с нашите търговски партньори, за да предоставим тези услуги. Може също така да споделяме Вашите лични данни, като например имейл адреса Ви, с нашите корпоративни партньори в областта на туризма, или да участваме в маркетингови дейности със съвместно участие на други марки заедно с нашите корпоративни партньори в областта на туризма. При подобен вид съадминистриране с оглед охрана на Вашите лични данни, изискваме от третите лица да спазват същото ниво на защита, което предлага “Хотел Камъните” .

*Услуги в обекта: Може да споделяме лични данни с доставчици трети лица, които предоставят услуги в хотела като например наем на автомобил. При подобен вид съадминистриране с оглед охрана на Вашите лични данни, изискваме от третите лица да спазват същото ниво на защита, което предлага комплекс “Хотел Камъните”.

* Доставчици на услуги: Разчитаме на трети лица, които да предоставят услуги и продукти от наше име, и може да споделяме Вашите лични данни с тях, както е целесъобразно. По принцип нашите доставчици на услуги са договорно задължени да защитават Вашите лични данни и нямат право да използват или споделят Вашите лични данни по какъвто и да е друг начин, освен както може да се изисква от закона. Независимо от това нашите доставчици на услуги за разкриване на измами могат да използват Вашите лични данни, без да ги споделят, с цел разкриване на измами. Може да използваме доставчици на услуги, за да Ви съобщават новини или да Ви предоставят промоционални материали и материали за транзакции от наше име, включително персонализирани онлайн и мобилни реклами в зависимост от Вашите предпочитания и приложимите закони. При подобен вид съадминистриране с оглед охрана на Вашите лични данни, изискваме от третите лица да спазват същото ниво на защита, което предлага “Хотел Камъните” .

* Други: Освен това “Хотел Камъните” може да разкрие лични данни, за да: (а) се съобрази с приложимите закони, (б) отговори на официални писмени запитвания от страна на органи на МВР, Прокуратура, ДАНС, за целите на разследването, като (в) се съобрази с наличните законови процедури, (г) защити правата, поверителността, безопасността или собствеността на “Хотел Камъните”, посетителите на сайта, гостите, служителите или обществото, (д) ни позволи да търсим налични обезщетения или ограничения на щетите, които може да ни бъдат причинени, (е) прилага правилата и условията на нашия уебсайт и (ж) реагира в спешни ситуации.

7. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Когато посещавате и използвате уебсайта на “Хотел Камъните” – www.hotelkamynite.com, събираме други данни, които не разкриват директно самоличността Ви (псевдонимизация), за използването на сайта от Ваша страна, като например каталог със сайтовете, които посещавате, и броя на посещенията Ви на нашите сайтове („Друга информация“). Използваме Друга информация и данни, получени от трети лица, за да Ви предоставяме имейл, онлайн (на нашите сайтове или други сайтове) и мобилни реклами.

Ние използваме бисквитките, за да получим тази информация. Ако искате да премахнете или блокирате Бисквитки, по което и да е време от Вашето устройство, можете да актуализирате настройките на браузъра (вижте помощното меню на браузъра си, за да научите как да изтриете или блокирате Бисквитки). “Хотел Камъните” не носи отговорност за настройките на Вашия браузър.

Бележка за гражданите на ЕС: Ако се намирате в Европа, можете също да променяте своите предпочитания за бисквитките, като за целта трябва да направите промени в „Настройки на бисквитките“.

Може да използваме събраната и обобщена от нас информация или анонимизирани лични данни, получени от трети лица, за да научим повече за нашите потребители (например може да използваме обобщена информация, за да определим процента на нашите потребители с определен телефонен код). Това включва демографски данни, като дата на раждане, семейно положение, подразбиращи се търговски интереси, като любими продукти или занимания и друга информация, която може да събираме от Вас или от трети лица.

Тъй като Другата информация не разкрива Вашата самоличност, може да разкриваме тази информация за всякакви цели, когато това е позволено от закона. В някои случаи може да комбинираме Друга информация с лични данни. Ако комбинираме Друга информация с лични данни, комбинираната информация ще бъде третирана като лични данни в съответствие с тази Декларация.

8. КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Терминът „чувствителна информация“ се отнася за информацията, свързана с Вашата расова или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, членство в профсъюзи, здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация, генетична информация, съдебно минало и всякакви биометрични данни, използвани с цел установяване на самоличността. Ние не събираме конфиденциална информация, освен ако Вие доброволно не ни предоставите такава. Ние може да използваме предоставена от Вас здравна информация за по-добро обслужване и посрещане на специфичните Ви нужди (например за предоставяне на достъп при хора с увреждания). Спрямо подобен тип информация (ако тя бъде събрана или обработена) се прилагат специални технологични процеси по съхраняване на лични данни от клас две и тяхното криптиране.

9. ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ДЕЦА

Като родител или законов наставник, не позволявайте на Вашите деца да изпращат лични данни без Ваше разрешение. Ако все пак получим, обработим и съхраним лични данни на лица под 14г. възраст, те се ползват със специален решим на криптиране и обработка на лични данни на деца.

10. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Нашият сайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети лица. Вземете под внимание, че ние не носим отговорност за събирането, използването, поддръжката, споделянето или разкриването на данни и информация от такива трети лица. Ако предоставите информация и използвате сайтове на трети лица, се прилагат правилата за поверителност и условията на услугата на тези сайтове. Препоръчваме Ви да прочетете правилата за поверителност на уебсайтовете, които посещавате, преди да изпращате лични данни.

11. ПРАВА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“Хотел Камъните” ще предприеме мерки в рамките на разумното, за да:

– защитава лична информация срещу неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване;

– поддържа личната информация точна и актуална, както е подходящо;

Ние също изискваме доставчици на услуги, с които споделяме лични данни, да положат аналогични усилия на нашите, за осигуряване на поверителността на Вашите лични данни. За онлайн транзакции използваме специални технологични средства за защита на личните данни, които ни изпращате чрез нашия сайт. Въпреки това, за съжаление, няма система за сигурност или система за прехвърляне на данни по интернет, която е гарантирано напълно сигурна, като в случаите на нарушения поемаме задължението в срок от 72 часа от тяхното индивидуализиране да сезираме с казуса Комисията за защита на личните данни.

Ще се свържем с Вас чрез мобилно/текстово съобщение или имейл, за да Ви помолим да ни предоставите Вашите поверителни лични данни или данни за платежната Ви карта.

12. ПРОМЯНА И ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В рамките на приложимите закони Вие можете да помолите да Ви информираме за съхраняваните от нас Ваши лични данни и, когато това е подходящо, да поискате актуализация, коригиране и/или изтриване (“правото да бъдете забравени”) на Ваши лични данни, които поддържаме в нашата активна база данни. Ние ще направим всички необходими актуализации и промени в рамките на времето, определено в приложимите закони, и където е позволено от закона, може да поискаме определена такса за покриване на разходите, свързани със заявката. Такива молби трябва да се изпратят в писмен вид на имейл: info@hotelkamynite.com или по пощата на адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Буревестник №4, “Хотел Камъните”, ПК 8016. За да предпазим поверителността на личните Ви данни, можем да отговаряме на тези заявки само на имейл адреса, който сте регистрирали или сте ни предоставили по друг начин. Моля, запомнете, че ако направите такава заявка, може да нямаме възможност да Ви предоставим същото качество и разнообразие от услуги, с които сте свикнали.

Освен това при определени обстоятелства въз основа на приложимото законодателство можете да поискате да преустановим обработването на Ваши лични данни или да изтрием, ограничим или псевдонимизираме Ваши лични данни, като се свържете с нас на имейла посочен по-горе. Ние ще се постараем да отговорим на тези молби в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

13. СРОК НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Като администратор на лични данни „МАВИЯНА” ЕООД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство, в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.
Онлайн събраните данни се съхраняват по сигурен начин при пълна конфиденциалност. Изтриването им е след изтичане Договора по предоставяне на туристическата услуга
За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. За финансови документи като приходни, разходни фактури, както и договори с туроператори срокът за съхранение е 5 години. Съхраняването на събраните данни на хартиен носител се осъществява в заключващи се шкафове с ограничен достъп. Съхранението на електронни документи е на собствен стационарен компютър с високо ниво на защита, с ограничено ниво на достъп.

Ние ще изтрием Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени веднага, след като го поискате или след като те вече не са ни нужни за предоставената Ви туристическа услуга.

Ако съществуват отпечатани върху хартия, личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин, например чрез машинно нарязване на шредер машина, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.

14. ПОЛИТИКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

– Клиентът се задължава да опазва материалното имущество на хотела. При всяко нерегламентирано действие и нанесени щети на хотела от страна на клиента, той носи материална отговорност за тях.
– Забранено е пушенето в закритите помещения на територията на целия хотел.
– Забранено е внасянето на храна и напитки в ресторантите на хотела.
– Забранено е изнасянето на храна от блок масата /при наличието на такава/ по време на закуска или вечеря.
– Запитването за определена дата или изпратената оферта към клиента не се считат за резервация и хотелът не се ангажира да запазва каквито и да било помещения и услуги.
– Домашни любимци до 4 кг се допускат в хотелските стаи срещу допълнително заплащане от 10,00 лв./ден. (макс. 1 в стая)
– Домашни любимци се допускат в ресторанта на хотела, като гостите се настаняват на определени маси, спрямо заетостта на ресторанта.
– Гостите с домашни любимци са длъжни да не нарушават комфорта и спокойствието на останалите гости в хотела по време на техния престой.

15. ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИЯ В ПОЛИТИКАТА

Можем да променяме тази Политика. Всички промени в нашата Политика ще влязат в сила при публикуването на променената Политика на сайта. С използването на сайта и/или който и да е от нашите продукти и услуги Вие приемате действащата към момента променена Политика.
„МАВИЯНА” ЕООД

Усещане за дом

Вижте още сарафово почивка
апартамент сарафово
апартамент сарафово
апартамент сарафово
квартира в сарафово